Endpoint Authentication

Định nghĩa Endpoint Authentication là gì?

Endpoint AuthenticationEndpoint xác thực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Endpoint Authentication - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xác thực Endpoint là một cơ chế xác thực sử dụng để xác minh danh tính của thiết bị bên ngoài hoặc kết nối từ xa của một mạng. Phương pháp này đảm bảo rằng các thiết bị đầu cuối chỉ có giá trị hoặc ủy quyền được kết nối với một mạng. Các thiết bị đầu cuối bao gồm máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy chủ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xác thực Endpoint được thực hiện trong môi trường mạng có một làn sóng thường xuyên của người dùng từ xa. Thông thường, chứng thực endpoint được thực hiện thông qua hệ thống an ninh đầu cuối, mà xác định, xác minh và truy cập cấp với mạng kết nối. Nó không chỉ xác minh người dùng / cá nhân, nhưng nó cũng xác minh các thiết bị đầu cuối kết nối. Để nhận được quyền truy cập mạng cấp, các thiết bị đầu cuối phải tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh của mạng.

What is the Endpoint Authentication? - Definition

Endpoint authentication is an authentication mechanism used to verify the identity of a network's external or remote connecting device. This method ensures that only valid or authorized endpoint devices are connected to a network. These endpoint devices include laptops, smartphones, tablets and servers.

Understanding the Endpoint Authentication

Endpoint authentication is implemented in network environments that have a frequent influx of remote users. Typically, endpoint authentication is implemented through endpoint security systems, which identify, verify and grant access to the connected network. Not only does it verify the user/individual, but it also verifies the connecting endpoint device. To receive granted network access, the endpoint device must comply with the network's security standards.

Thuật ngữ liên quan

  • Authentication
  • Authentication Server
  • Multi-Factor Authentication (MFA)
  • Hardware Authenticator
  • Identity Token
  • Authentication Authorization and Accounting (AAA)
  • Remote Access
  • Endpoint Security
  • Service Set Identifier (SSID)
  • Banker Trojan

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *