Enterprise Bean (EB)

Định nghĩa Enterprise Bean (EB) là gì?

Enterprise Bean (EB)Enterprise Bean (EB). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise Bean (EB) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một đậu doanh nghiệp (EB) là một thành phần ứng dụng Java phía máy chủ đóng gói logic kinh doanh của một ứng dụng và chạy trong một container Enterprise JavaBeans (EJB). Ba loại EB như sau: Session bean, entity bean và đậu nhắn-driven.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

EBS đơn giản hóa việc phát triển hệ thống lớn và được phân phối theo các cách sau:

What is the Enterprise Bean (EB)? - Definition

An enterprise bean (EB) is a server-side Java application component that encapsulates the business logic of an application and runs in an Enterprise JavaBeans (EJB) container. The three EB types are as follows: Session bean, entity bean and message-driven bean.

Understanding the Enterprise Bean (EB)

EBs simplify large and distributed system development in the following ways:

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • JavaBeans
  • Web Development
  • Enterprise JavaBeans (EJB)
  • Session Bean
  • Message-Driven Bean
  • Enterprise Application (EA)
  • Managed Bean (MBean)
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *