Enterprise Information System Tier (EIS)

Định nghĩa Enterprise Information System Tier (EIS) là gì?

Enterprise Information System Tier (EIS)Hệ thống thông tin doanh nghiệp Tier (EIS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise Information System Tier (EIS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Enterprise Information System Tier (EIS)? - Definition

Understanding the Enterprise Information System Tier (EIS)

Thuật ngữ liên quan

  • Enterprise Portal Software (EPS)
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Customer Data Integration (CDI)
  • Application Programming Interface (API)
  • Java Database Connectivity Connector (JDBC Connector)
  • Java Database Connectivity Interface (JDBC Interface)
  • Java Database Connectivity Architecture (JDBC Architecture)
  • Java Database Connectivity (JDBC)
  • Application Programming Model (APM)
  • Data Modeling

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *