Enterprise Private Network

Định nghĩa Enterprise Private Network là gì?

Enterprise Private NetworkMạng Doanh nghiệp tư nhân. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise Private Network - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng lưới doanh nghiệp tư nhân là một mạng lưới máy tính giúp các công ty doanh nghiệp có một số văn phòng khác nhau kết nối các văn phòng với nhau theo một cách an toàn qua mạng. Một mạng riêng doanh nghiệp chủ yếu là thiết lập để tài nguyên máy tính phần.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tại Hoa Kỳ, các mạng riêng được bắt đầu vào đầu những năm 1970 của AT & T. Các mạng chủ yếu hoạt động trên mạng viễn thông. Trong những năm 1990 như công nghệ Internet phát triển, một loại mới của mạng được gọi là mạng riêng ảo có nguồn gốc. Đây là loại mạng được xây dựng trên cơ sở hạ tầng công cộng, và các dữ liệu đã được mã hóa để bảo vệ nó khỏi những kẻ rình mò. Ngày nay, mạng lưới được xây dựng bởi các công ty vẫn đang được gọi là mạng riêng doanh nghiệp khi sự riêng tư được duy trì thông qua thủ tục an ninh và các giao thức đường hầm như Layer 2 Tunneling Protocol. Một số trong những lợi thế của một mạng riêng doanh nghiệp như sau:

What is the Enterprise Private Network? - Definition

An enterprise private network is a computer network that helps enterprise companies with a number of disparate offices connect those offices to each in a secure way over a network. An enterprise private network is mainly set up to share computer resources.

Understanding the Enterprise Private Network

In the U.S., private networks were started in the early 1970s by AT&T. The networks were mainly operated over telecommunications networks. During 1990s as Internet technology evolved, a new type of network called virtual private networks originated. This type of network was built over public infrastructure, and the data was encrypted to protect it from eavesdroppers. Nowadays, networks built by companies are still called enterprise private networks when privacy is maintained through security procedures and tunneling protocols like Layer 2 Tunneling Protocol. Some of the advantages of an enterprise private network are:

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Private Network (VPN)
  • Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
  • Encryption
  • Telecommunications
  • Networking
  • Wide Area Network (WAN)
  • Local Area Network (LAN)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *