Error Correction

Định nghĩa Error Correction là gì?

Error CorrectionSửa lỗi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Error Correction - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Sửa lỗi là quá trình phát hiện sai sót trong thông điệp truyền đi và xây dựng lại các dữ liệu lỗi ban đầu. Đảm bảo sửa lỗi mà sửa chữa và thông báo lỗi-miễn phí thu được ở phía người nhận.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hệ thống có khả năng yêu cầu truyền lại thông điệp xấu để phản ứng lại phát hiện lỗi bao gồm một yêu cầu tự động cho truyền lại, hoặc chế biến theo yêu cầu lặp lại tự động (ARQ), trong gói phần mềm giao tiếp của họ. Họ sử dụng sự thừa nhận, các thông điệp nhận tiêu cực và timeout để đạt được truyền dữ liệu tốt hơn. ARQ là một điều khiển lỗi (sửa lỗi) phương pháp sử dụng mã lỗi phát hiện và báo nhận tích cực và tiêu cực. Khi máy phát hoặc nhận được một sự thừa nhận tiêu cực hoặc một thời gian chờ trước khi xảy ra sự thừa nhận được nhận, ARQ làm cho máy phát gửi lại mã message.Error-chỉnh (ECC) hoặc sửa lỗi về phía trước (FEC) là một phương pháp có liên quan đến việc thêm bit dữ liệu chẵn lẻ để thông điệp. Những bit chẵn lẻ sẽ được đọc bởi người nhận để xác định xem một lỗi xảy ra trong quá trình truyền hoặc lưu trữ. Trong trường hợp này, người nhận kiểm tra và sửa các lỗi khi chúng xảy ra. Nó không yêu cầu máy phát để gửi lại khung hoặc phương pháp lai message.A kết hợp cả ARQ và chức năng FEC cũng được sử dụng cho việc sửa lỗi. Trong trường hợp này, người nhận yêu cầu truyền lại chỉ khi các bit dữ liệu chẵn lẻ không đủ để phát hiện lỗi và sửa chữa thành công.

What is the Error Correction? - Definition

Error correction is the process of detecting errors in transmitted messages and reconstructing the original error-free data. Error correction ensures that corrected and error-free messages are obtained at the receiver side.

Understanding the Error Correction

Systems capable of requesting the retransmission of bad messages in response to error detection include an automatic request for retransmission, or automatic repeat request (ARQ) processing, in their communication software package. They use acknowledgments, negative acknowledgment messages and timeouts to achieve better data transmission. ARQ is an error control (error correction) method that uses error-detection codes and positive and negative acknowledgments. When the transmitter either receives a negative acknowledgment or a timeout happens before acknowledgment is received, the ARQ makes the transmitter resend the message.Error-correcting code (ECC) or forward error correction (FEC) is a method that involves adding parity data bits to the message. These parity bits will be read by the receiver to determine whether an error happened during transmission or storage. In this case, the receiver checks and corrects errors when they occur. It does not ask the transmitter to resend the frame or message.A hybrid method that combines both ARQ and FEC functionality is also used for error correction. In this case, the receiver asks for retransmission only if the parity data bits are not enough for successful error detection and correction.

Thuật ngữ liên quan

  • Automatic Repeat reQuest (ARQ)
  • Error Detection
  • Forward Error Correction (FEC)
  • Error-Correcting Code Memory (ECC Memory)
  • Vertical Redundancy Check (VRC)
  • Integrated Search
  • Compressed Sensing
  • Rainbow Table
  • Merge Replication
  • Abstract Syntax Notation One (ASN.1)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *