Ethernet Networking Interface

Định nghĩa Ethernet Networking Interface là gì?

Ethernet Networking InterfaceEthernet Interface Networking. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ethernet Networking Interface - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ethernet mạng giao diện dùng để chỉ một bảng mạch hoặc thẻ được cài đặt trong máy tính cá nhân hoặc máy trạm, như một khách hàng mạng. Một giao diện mạng cho phép một máy tính hoặc thiết bị di động để kết nối với một mạng cục bộ (LAN) sử dụng Ethernet là cơ chế truyền dẫn. Có rất nhiều tiêu chuẩn Ethernet rằng một giao diện mạng Ethernet phải tuân thủ với tốc độ truyền khác nhau và các loại sửa lỗi / giá cả rẻ. Ethernet là một tiêu chuẩn cho việc truyền dữ liệu nhị phân và mặc dù các đặc điểm phần cứng được định nghĩa, nó là phần cứng độc lập vì vậy một Ethernet giao diện mạng có thể sử dụng tất cả các cách thức của phần cứng truyền từ sợi quang, để đồng đồng trục đến không dây, tùy thuộc vào khả năng của phần cứng mà giao diện được gửi đến / nhận được từ và tốc độ truyền mạng yêu cầu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ethernet là công nghệ mạng LAN sử dụng rộng rãi nhất. Sử dụng các tiêu chuẩn IEEE 802.3, nó được khởi tạo bởi Xerox trong những năm 1970 với sự phát triển sau này giúp đỡ bằng cách DEC và Intel. Tuy nhiên, tốc độ truyền dẫn là chỉ khoảng 10 Mbps. Fast Ethernet tăng tốc độ tới 100 Mbps, với phiên bản kế tiếp di chuyển đến 1000 Mbps hay 1,0 Gbps vào năm 1998. Nhiều mạng doanh nghiệp sử dụng công nghệ truyền tải được biết đến như Gigabit Ethernet hiện nay sử dụng IEEE 802.3z tiêu chuẩn, đòi hỏi cáp quang. Tiêu chuẩn này thường được tham chiếu như 1000Base-X. Các tiêu chuẩn tiếp theo vào năm 1999 là IEEE 802.ab và trở nên nổi tiếng như 1000Base-T. Năm 2000, hai máy tính - Power Mac G4 của Apple và PowerBook G4 - được sản xuất hàng loạt và có khả năng kết nối với các kết nối mạng 1000Base-T Ethernet. Tính năng này đã sớm có sẵn trong nhiều sản xuất hàng loạt máy tính để bàn khác. Đến năm 2009 Gigabit Ethernet (GbE hoặc 1 GigE) Bộ xử lý giao diện mạng (NIC) được đưa vào các máy tính gần như tất cả máy tính để bàn và các hệ thống máy chủ. Cũng vào năm 2009, băng thông cao hơn 10 tiêu chuẩn Gbps đã được phát triển và 10Gb Ethernet đã được thay thế 1Gb như xương sống của hầu hết các mạng. Có một tiêu chuẩn vẫn còn mới hơn (khoảng năm 2011) do Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông (TIA) gọi 1000BASE-T và 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet) và 10GBASE-T (Ethernet 10Gb). tiêu chuẩn 1000BASE-TX là một thiết kế đơn giản đòi hỏi thiết bị điện tử ít tốn kém (NIC trong máy tính thiết bị đầu cuối mạng). Tuy nhiên, 1000BASE-TX đòi hỏi CAT 6 cáp và thương mại đã là một thất bại cho đến nay do lợi thế hạn chế của tiêu chuẩn này và chi phí tiềm năng khổng lồ của tái cabling.The thông số kỹ thuật mới nhất đang được thảo luận cho phát hành dành cho tiêu chuẩn Ethernet 100 Gigabit / s .

What is the Ethernet Networking Interface? - Definition

Ethernet networking interface refers to a circuit board or card installed in a personal computer or workstation, as a network client. A networking interface allows a computer or mobile device to connect to a local area network (LAN) using Ethernet as the transmission mechanism. There are many Ethernet standards that an Ethernet networking interface must comply with with varying transmission speeds and error correction types/rates available. Ethernet is a standard for the transmission of binary data and although the hardware characteristics are defined, it is hardware independent so an Ethernet networking interface can use all manner of transmission hardware from fiber optic, to co-axial copper to wireless, depending on the capabilities of the hardware that the interface is sending to/receiving from and the network transfer rates required.

Understanding the Ethernet Networking Interface

Ethernet is the most widely used LAN technology. Using the IEEE 802.3 standard, it was originated by Xerox in the early 1970s with later development help by DEC and Intel. However, transmission rates were only about 10 Mbps. Fast Ethernet increased speeds to 100 Mbps, with the next iteration moving to 1000 Mbps or 1.0 Gbps in 1998. Many enterprise networks use a transmission technology known as Gigabit Ethernet now using the IEEE 802.3z standard, requiring optical fiber. This standard is commonly referenced as 1000Base-X. The next standard in 1999 was IEEE 802.ab and became known as 1000Base-T. In 2000, two computers - the Apple's Power Mac G4 and the PowerBook G4 - were mass produced and capable of connecting to 1000Base-T Ethernet network connections. This feature was soon available in many other mass produced desktop computers. By 2009 Gigabit Ethernet (GbE or 1 GigE) Network Interface Controllers (NICs) were included in nearly all desktop computers and server systems. Also by 2009, higher bandwidth 10 Gbps standards had been developed and 10Gb Ethernet was replacing 1Gb as the backbone of most networks. There is a still newer (circa 2011) standard by the Telecommunications Industry Association (TIA) called 1000BASE-T and 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet) and 10GBASE-T (10Gb Ethernet). the 1000BASE-TX standard is a simplified design requiring less costly electronics (NICs in network terminal computers). However, 1000BASE-TX requires CAT 6 cable and commercially has been a failure to date due to the limited advantage of this standard and the potentially huge cost of re-cabling.The latest specifications being discussed for release are for 100 Gigabit/s Ethernet standards.

Thuật ngữ liên quan

  • Gigabit Ethernet (GbE)
  • 1000Base-T
  • 1000BASE-TX
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet
  • Net Send

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *