Web Content Syndication

Định nghĩa Web Content Syndication là gì?

Web Content SyndicationWeb Content Syndication. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Content Syndication - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nội dung trang web cung cấp thông tin là một quá trình trong đó các tài liệu của trang web truyền được phân phối khắp các trang web tiếp nhận khác nhau. Trong hầu hết các trường hợp, Web cung cấp thông tin có nghĩa là làm cho Web feeds sẵn từ một trang web nguồn đến các trang web khác với bản cập nhật hoặc tóm tắt nội dung tươi thêm của trang web, ví dụ, bài viết diễn đàn hoặc những tin tức mới nhất liên quan đến trang web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong nội dung cung cấp thông tin Web, lợi ích trang web tiếp nhận tức thời và sâu hơn thông tin cho trang web của mình; điều này làm cho nó thêm hấp dẫn cho du khách.

What is the Web Content Syndication? - Definition

Web content syndication is a process in which materials of the transmitting website are distributed around various receiving sites. In most cases, Web syndication means making Web feeds available from a source site to other sites with an update or summary of the website's freshly added content, for instance, forum posts or the latest news regarding the site.

Understanding the Web Content Syndication

In Web content syndication, the receiving site gains immediacy and greater depth of information to its Web pages; this makes it more appealing to visitors.

Thuật ngữ liên quan

  • Web
  • Web Content
  • Web Content Management (WCM)
  • Web Page (page)
  • Really Simple Syndication (RSS)
  • Temporary Internet Files
  • New Media
  • Atom
  • Meta
  • Query String

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *