Modular

Định nghĩa Modular là gì?

ModularModular. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Modular - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Modular đề cập đến một cách tiếp cận công nghệ phần mềm hướng tới việc phát triển các ứng dụng phần mềm về module hoặc thành phần. Một hệ thống thông tin mô-đun được xây dựng xung quanh các module khác nhau mà bao gồm một giải pháp cohesively toàn và / hoặc hệ thống. Công nghệ phần mềm bao gồm nhiều kỹ thuật phát triển, trong đó có chương trình mô-đun, mà phá vỡ các giải pháp thành các module nhỏ hơn và dễ quản lý được thiết kế và phát triển riêng biệt. Những module này thường được tích hợp với các ứng dụng khác có liên quan, trong đó khuyến khích lợi ích có thể dùng lại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỹ thuật lập trình mô-đun được sử dụng khi phát triển phần mềm và các ứng dụng Web dựa trên một bộ các modules / thành phần khác nhau để hoàn thành tất cả các khía cạnh của logic kinh doanh và hoạt động. lập trình Modular trở nên phổ biến như các lập trình viên nhận ra rằng công việc của họ kéo theo viết lại lặp đi lặp lại của mã giống hệt nhau và trước đây phát triển. lập trình Modular đã trở thành một giải pháp hợp lý, như các dự án lớn đòi hỏi nguồn lực lập trình lớn. Cách tiếp cận mô-đun, trong đó tách biệt phát triển dự án thành các đội riêng biệt gán cho module khác nhau, tạo điều kiện cho chu kỳ phát triển phần mềm cuộc sống (SDLC) tập trung, quản lý và hoạt động. Phương pháp lập trình mô-đun dần dần phát triển thành các thư viện phát triển đi kèm với trình biên dịch ngôn ngữ. lập trình Modular là phổ biến với quản lý trung và cao cấp vì nó tạo điều kiện quản lý và trách nhiệm giải trình trong từng giai đoạn phát triển, như các đội riêng biệt thường được chỉ định cho các module chức năng ứng dụng riêng biệt.

What is the Modular? - Definition

Modular refers to a software engineering approach geared toward developing software applications in terms of modules or components. A modular information system is built around different modules that encompass a cohesively whole solution and/or system. Software engineering includes many development techniques, including modular programming, which breaks solutions into smaller and manageable modules that are separately designed and developed. These modules are often integrated with other relevant applications, which promotes reusability benefits.

Understanding the Modular

Modular programming techniques are used when developing software and Web applications that rely on a suite of different modules/components to fulfill all aspects of business logic and operations. Modular programming grew in popularity as programmers realized that their work entailed repetitive rewrites of identical and previously-developed code. Modular programming became a logical solution, as large projects required large programming resources. The modular approach, which segregated project development into separate teams assigned to different modules, facilitated software development life cycle (SDLC) focus, management and operations. The modular programming approach gradually evolved into development libraries bundled with programming language compilers. Modular programming is popular with middle and senior management because it facilitates manageability and accountability during each development phase, as separate teams are usually designated for separate application functionality modules.

Thuật ngữ liên quan

  • Modular PC
  • Modular Programming
  • Modular Arithmetic
  • Modularity
  • Software Development Life Cycle (SDLC)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *