Events Per Second (EPS)

Định nghĩa Events Per Second (EPS) là gì?

Events Per Second (EPS)Sự kiện Per Second (EPS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Events Per Second (EPS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Events Per Second (EPS)? - Definition

Understanding the Events Per Second (EPS)

Thuật ngữ liên quan

  • Event
  • Security Incident and Event Management (SIEM)
  • Event Log
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Cluster Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *