Expanded Memory Specification (EMS)

Định nghĩa Expanded Memory Specification (EMS) là gì?

Expanded Memory Specification (EMS)Mở rộng Memory Specification (EMS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Expanded Memory Specification (EMS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bộ nhớ đặc điểm kỹ thuật mở rộng (EMS) là một kỹ thuật được giới thiệu vào khoảng năm 1984 để mở rộng bộ nhớ thông thường hoặc chính vượt quá 1 MB trong máy tính tương thích IBM XT. Quá trình này được gọi là chuyển đổi ngân hàng và tham gia mở rộng bộ nhớ ngoài mà được giải quyết trực tiếp bởi bộ xử lý. EMS được thiết kế cho các chương trình hệ điều hành đĩa (DOS) phần mềm đòi hỏi bộ nhớ bổ sung.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phiên bản mới nhất của đặc tả bộ nhớ mở rộng được phát triển vào năm 1987 bởi Lotus Software, Intel và Microsoft.

What is the Expanded Memory Specification (EMS)? - Definition

An expanded memory specification (EMS) was a technique introduced in about 1984 for expanding the conventional or main memory beyond 1 MB in IBM XT compatible computers. The process was known as bank switching and involved expanding memory beyond that which was directly addressed by the processor. EMS was designed for disk operating system (DOS) software programs requiring the additional memory.

Understanding the Expanded Memory Specification (EMS)

The latest version of expanded memory specification was developed in 1987 by Lotus Software, Intel and Microsoft.

Thuật ngữ liên quan

  • Read-Only Memory (ROM)
  • Cache Memory
  • Virtual Memory (VM)
  • Memory Management
  • Storage
  • IBM PC
  • Random Access Memory (RAM)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *