Extraction

Định nghĩa Extraction là gì?

ExtractionKhai thác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Extraction - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Khai thác là quá trình bắt nguồn thông tin liên quan từ các nguồn dữ liệu trong một mô hình cụ thể để sử dụng trong một kho dữ liệu môi trường. Khai thác cho biết thêm ý nghĩa cho các dữ liệu và là bước đầu tiên của quá trình chuyển đổi dữ liệu. Khai thác chọn ra duy nhất dữ liệu nhất định phù hợp với điều kiện, chủng loại từ một bộ sưu tập khổng lồ của dữ liệu đến từ nhiều nguồn khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một môi trường kho dữ liệu, một bộ sưu tập khổng lồ của dữ liệu đến từ các cấu trúc khác nhau và các nguồn phi cấu trúc phải được xử lý, chuyển đổi và lưu trữ để kết luận có ý nghĩa xuất phát và dự đoán. Các dữ liệu đến từ các nguồn chính phải được nhập khẩu vào các dữ liệu hệ thống kho bãi trong một cách có hệ thống mà làm cho nó dễ dàng để thực hiện các hoạt động khác nhau trên dữ liệu. Quá trình này được gọi là khai thác. Khai thác thêm cấu trúc dữ liệu khác không có cấu trúc bằng cách làm theo quy tắc nhất định. Sau đây là một số trong những kỹ thuật được sử dụng trong khai thác dữ liệu:

What is the Extraction? - Definition

Extraction is the process of deriving relevant information from data sources in a specific pattern for use in a data warehousing environment. Extraction adds meaning to the data and is the first step of the data transformation process. Extraction picks out only certain data that fit a condition or category from a huge collection of data coming from various sources.

Understanding the Extraction

In a data warehousing environment, a huge collection of data coming from various structures and unstructured sources must be processed, transformed and stored to derive meaningful conclusions and predictions. The data coming from the primary sources must be imported into the data warehousing system in a systematic manner that makes it easy to perform the various operations on data. This process is called extraction. Extraction adds structure to otherwise unstructured data by following certain rules. The following are some of the techniques used in data extraction:

Thuật ngữ liên quan

  • Data Warehouse (DW)
  • Data
  • Data Analytics
  • Data Center
  • Big Data
  • Memory Address
  • Alan Turing
  • Digital
  • Cumulative Incremental Backup
  • Data at Rest

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *