Fault Configuration Accounting Performance Security (FCAPS)

Định nghĩa Fault Configuration Accounting Performance Security (FCAPS) là gì?

Fault Configuration Accounting Performance Security (FCAPS)Lỗi Cấu hình toán Bảo lãnh thực hiện (FCAPS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fault Configuration Accounting Performance Security (FCAPS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

FCAPS là một khuôn khổ và mô hình quản lý mạng. Thuật ngữ chính nó là một từ viết tắt đó là viết tắt của lỗi, Cấu hình, Kế toán, Hiệu suất và an ninh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mỗi khía cạnh của FCAPS có thể được tóm tắt như sau:

What is the Fault Configuration Accounting Performance Security (FCAPS)? - Definition

FCAPS is a framework and model for network management. The term itself is an acronym that stands for Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security.

Understanding the Fault Configuration Accounting Performance Security (FCAPS)

Each aspect of FCAPS can be summarized as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Network Management
  • Wide Area Network (WAN)
  • Local Area Network (LAN)
  • Network Management System (NMS)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *