Fiber Bragg Grating (FBG)

Định nghĩa Fiber Bragg Grating (FBG) là gì?

Fiber Bragg Grating (FBG)Fiber Bragg Grating (FBG). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fiber Bragg Grating (FBG) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Fiber Bragg Grating (FBG) là một bộ lọc đơn giản và chi phí thấp được xây dựng vào cốt lõi của cáp sợi bước sóng cụ thể. FBGs được sử dụng như các bộ lọc quang inline để chặn bước sóng nhất định, hoặc là phản xạ bước sóng cụ thể. Thực hiện trong những năm 1990, FBGs cải thiện chất lượng tín hiệu quang học và là chìa khóa để xây dựng cáp quang. FBGs cũng có thể được sử dụng để ổn định sản lượng laser.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một FBG được tạo ra bằng cách sử dụng một nguồn tia cực tím cường độ cao (UV) để viết một cách có hệ thống biến chỉ số khúc xạ (định kỳ hoặc không tuần hoàn) vào một lõi sợi quang. Như ánh sáng di chuyển dọc theo sợi và cuộc gặp gỡ khúc xạ thay đổi chỉ số, một lượng nhỏ ánh sáng được phản ánh ở mỗi ranh giới. Khi lưới và thời gian bước sóng ánh sáng là như nhau, tăng cường tích cực được cung cấp qua điện được kết hợp từ mong muốn hướng ngược. Ánh sáng từ các bước sóng khác không thể tuyên truyền, do out-of-giai đoạn can thiệp phản ánh. Ba hầu hết các loại FBG phổ biến là:

What is the Fiber Bragg Grating (FBG)? - Definition

Fiber Bragg Grating (FBG) is a simple and low-cost filter built into the core of a wavelength-specific fiber cable. FBGs are used as inline optical filters to block certain wavelengths, or as wavelength-specific reflectors. Implemented in the 1990s, FBGs improve optical signal quality and are key to fiber optic construction. FBGs also may be used to stabilize laser output.

Understanding the Fiber Bragg Grating (FBG)

A FBG is created by using an intense ultraviolet (UV) source to write a systematic (periodic or aperiodic) refractive index variations into an optical fiber core. As light moves along the fiber and encounters refractive index changes, a small amount of light is reflected at each boundary. When the grating and light wavelength period are the same, positive reinforcement is provided via power that is coupled from forward to backward directions. Light from other wavelengths cannot propagate, due to out-of-phase reflection interference. The three most common FBG types are:

Thuật ngữ liên quan

  • Cable Jetting
  • Networking
  • Data Transmission
  • Microcom Networking Protocol (MNP)
  • Data Transformation Services (DTS)
  • Data Transformation
  • Fiber Channel (FC)
  • Fiber-Optic Service (FiOS)
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *