File Area Network (FAN)

Định nghĩa File Area Network (FAN) là gì?

File Area Network (FAN)Tập tin Area Network (FAN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ File Area Network (FAN) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mạng diện Tệp (FAN) là một cách tiếp cận mạng máy tính bao gồm nhiều phương pháp để chia sẻ tập tin và quản lý dữ liệu qua mạng. Nó giúp tăng cường khả năng lưu trữ và cơ sở hạ tầng bằng cách cung cấp một sự chia sẻ tập tin và kiểm soát hệ thống không đồng nhất và tập trung. Lớp tách trong FAN tách vị trí vật lý tập tin từ tập tin truy cập logic. FAN cũng tương tự như mạng khu vực lưu trữ (SAN). Cả hai đều là một cách có hệ thống để lưu trữ và quản lý dữ liệu với số lượng lớn trong một môi trường máy tính nối mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chức năng chính của FAN là để cải thiện và tổ chức dữ liệu phi cấu trúc. Với mục đích này, FAN sử dụng cơ chế khác nhau, được mô tả trong danh sách các tính năng dưới đây. FAN sự là giải pháp cho một số loại vấn đề hệ thống như ràng buộc hoặc liên kết giữa các ứng dụng và các thiết bị lưu trữ. Các yếu tố chính của FAN bao gồm:

What is the File Area Network (FAN)? - Definition

File area network (FAN) is a computer networking approach that includes multiple methods for file sharing and data management over a network. It enhances storage capability and infrastructure by providing a heterogeneous and centralized file sharing and control system. The decoupling layer included in FAN separates the physical file location from logical file access. FAN is similar to storage area network (SAN). Both are a systematic way to store and manage bulk data in a computer networking environment.

Understanding the File Area Network (FAN)

The primary function of FAN is to improve and organize unstructured data. For this purpose, FAN uses different mechanisms, which are described in the list of features below. FAN is the solution for certain types of system issues such as binding or linking between applications and storage devices. The main elements of FAN include:

Thuật ngữ liên quan

  • Storage Area Network (SAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Local Area Network (LAN)
  • Advanced Technology Attachment (ATA)
  • Fiber Channel (FC)
  • Network File System (NFS)
  • Common Internet File System (CIFS)
  • Field Area Router (FAR)
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *