First Generation (Programming) Language (1GL)

Định nghĩa First Generation (Programming) Language (1GL) là gì?

First Generation (Programming) Language (1GL)Đầu tiên Generation (Programming) Ngôn ngữ (1GL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ First Generation (Programming) Language (1GL) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ngôn ngữ thế hệ đầu tiên (lập trình) (1GL) là một nhóm các ngôn ngữ mà là ngôn ngữ cấp máy sử dụng để máy tính chương trình đầu tiên thế hệ lập trình. Các hướng dẫn được đưa ra thông qua các công tắc bảng điều khiển phía trước của các máy tính này, trực tiếp tới CPU. Có lúc đầu không có trình biên dịch hoặc lắp ráp để xử lý các hướng dẫn trong 1GL. Các hướng dẫn trong 1GL được làm bằng số nhị phân, đại diện bởi 1s và 0s. Điều này làm cho ngôn ngữ thích hợp cho sự hiểu biết về máy tính nhưng rất nhiều khó khăn để giải thích và học hỏi bởi các lập trình viên của con người. Còn được gọi là ngôn ngữ thế hệ 1.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ưu điểm chính của chương trình trong 1GL là các mã có thể chạy rất nhanh và rất hiệu quả, chính vì các hướng dẫn được thực hiện trực tiếp bởi CPU. Một nhược điểm chính của chương trình trong một ngôn ngữ cấp thấp là khi một lỗi xảy ra, các mã không phải là dễ dàng để sửa chữa. Chương trình được viết như hướng dẫn nhị phân, bao gồm số không và những người thân. Ngôn ngữ này được rất nhiều thích nghi với một máy tính cụ thể và CPU, và do đó đang di được giảm đáng kể so với các ngôn ngữ cấp cao hơn. lập trình hiện đại ngày nay vẫn thỉnh thoảng sử dụng mã cấp máy móc, đặc biệt là khi lập trình chức năng thấp hơn mức của hệ thống, chẳng hạn như trình điều khiển, giao diện với các thiết bị phần mềm và phần cứng. các công cụ hiện đại, chẳng hạn như các trình biên dịch có nguồn gốc mã được sử dụng để sản xuất mực máy từ một ngôn ngữ cấp cao hơn.

What is the First Generation (Programming) Language (1GL)? - Definition

A first generation (programming) language (1GL) is a grouping of programming languages that are machine level languages used to program first-generation computers. The instructions were given through the front panel switches of these computers, directly to the CPU. There was originally no compiler or assembler to process the instructions in 1GL. The instructions in 1GL are made of binary numbers, represented by 1s and 0s. This makes the language suitable for the understanding of the machine but very much more difficult to interpret and learn by the human programmer. Also known as a 1st generation language.

Understanding the First Generation (Programming) Language (1GL)

The main advantage of programming in 1GL is that the code can run very fast and very efficiently, precisely because the instructions are executed directly by the CPU. One the main disadvantages of programming in a low level language is that when an error occurs, the code is not as easy to fix. The program is written as binary instructions, consisting of zeros and ones. This language is very much adapted to a specific computer and CPU, and code portability is therefore significantly reduced in comparison to higher level languages. Modern day programmers still occasionally use machine level code, especially when programming lower level functions of the system, such as drivers, interfaces with firmware and hardware devices. Modern tools, such as native-code compilers are used to produce machine level from a higher-level language.

Thuật ngữ liên quan

  • Second Generation (Programming) Language (2GL)
  • Third Generation (Programming) Language (3GL)
  • Fourth Generation (Programming) Language (4GL)
  • Fifth Generation (Programming) Language (5GL)
  • Assembler
  • Compiler
  • Binary Number System
  • Firmware
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *