Function

Định nghĩa Function là gì?

FunctionChức năng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Function - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chức năng là một đơn vị mã mà thường được xác định bởi vai trò của nó trong một cấu trúc mã lớn hơn. Cụ thể, hàm chứa một đơn vị mã mà hoạt động trên các đầu vào khác nhau, nhiều trong số đó là các biến, và tạo ra kết quả cụ thể liên quan đến thay đổi giá trị biến hoặc các hoạt động thực tế dựa trên các yếu tố đầu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong vòng một cấu trúc mã lớn hơn, một chức năng, mà cũng có thể được gọi là một chương trình con hay thủ tục, được "gọi là" bằng mã, tùy thuộc vào một sự kiện người sử dụng hoặc như một phần của một hoạt động lớn hơn. Khi được gọi, chức năng hoạt động trên các đầu vào và tạo ra kết quả.

What is the Function? - Definition

A function is a unit of code that is often defined by its role within a greater code structure. Specifically, a function contains a unit of code that works on various inputs, many of which are variables, and produces concrete results involving changes to variable values or actual operations based on the inputs.

Understanding the Function

Within a greater code structure, a function, which also may be called a subroutine or procedure, is "called" by the code, depending on a user event or as part of a greater operation. When called, the function operates on the inputs and produces the results.

Thuật ngữ liên quan

  • Variable
  • Procedure
  • Remote Procedure Call (RPC)
  • Output (OP)
  • Recursive Function
  • Banach Space
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *