Generics

Định nghĩa Generics là gì?

GenericsGenerics. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Generics - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Generics đề cập đến một tính năng trong C # mà cho phép xác định một lớp hoặc phương pháp với loại như một tham số. Generics cho phép thiết kế một lớp học và phương pháp mà các loại được quy định chỉ tại thời điểm kê khai và instantiation. Điều này cho phép phát triển các lớp học và phương pháp phổ biến mà giúp đỡ trong việc cải thiện hiệu suất, năng suất và kiểu safety.Generics thường được sử dụng trong việc tạo ra các lớp học tập để thực hiện các khái niệm như danh sách, bảng băm, hàng đợi, vv Những lớp học quản lý một tập các đối tượng và hoạt động Encapsulate mà không phải là cụ thể cho một kiểu dữ liệu cụ thể. Generics còn được gọi là đa hình tham số.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Generics đã được giới thiệu trong C # 2.0 là một phần của Common Language Runtime của .NET để khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện tổng quát trong các phiên bản trước đó. Khái quát được thực hiện bằng cách đúc các loại đến và đi từ kiểu cơ sở phổ quát, System.Object mà không gõ an toàn và đúc yêu cầu, mà kết quả trong một hit để thực hiện. Một số lợi ích trong việc sử dụng Generics bao gồm:

What is the Generics? - Definition

Generics refer to a feature in C# that allows defining a class or method with type as a parameter. Generics allow for designing a classes and methods whose types are specified only at the time of declaration and instantiation. This enables development of universal classes and methods that help in improving performance, productivity and type-safety.Generics are often used in creating collection classes for implementing concepts such as lists, hash tables, queues, etc. These classes manage a set of objects and encapsulate operations that are not specific to a particular data type. Generics are also known as parametric polymorphism.

Understanding the Generics

Generics were introduced in C# 2.0 as a part of Common Language Runtime of .NET to overcome the limitation in implementing generalization in earlier versions. Generalization was accomplished by casting types to and from universal base type, System.Object that was not type-safe and required casting, which results in a hit to performance. Some of the benefits in using generics include:

Thuật ngữ liên quan

  • Collection
  • Data Type
  • Parametric Polymorphism
  • Polymorphism
  • Common Language Runtime (CLR)
  • Instantiate
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *