Gold Code

Định nghĩa Gold Code là gì?

Gold CodeMã vàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gold Code - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Vàng mã là hình thức cuối cùng của mã phần mềm trước khi phát hành thương mại của phần mềm. Một phần mềm thường phải trải qua nhiều giai đoạn phát triển trước khi nó trở nên vàng mã. Thứ nhất, các chức năng phần mềm được phát triển cá nhân và thử nghiệm với mỗi chức năng mới được bổ sung. Sau đó, một giao diện người dùng đồ họa được thêm vào để người dùng có thể thực hiện chức năng thông qua một số phương tiện, bao gồm các nút, thanh tác vụ và các phím tắt. Cuối cùng, một nhóm kiểm tra trình tự chức năng khác nhau để đảm bảo có lỗi không ẩn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vàng mã được lưu trữ để tham khảo trong tương lai trong thư viện dự án của nhà phát triển. Mã dự án phần mềm thay đổi nhiều lần trước khi mã đạt dưới dạng thức, được sử dụng để tạo ra các gói thương mại. Mã dự án cuối cùng trước khi vàng mã được gọi là một phiên bản beta. thử nghiệm beta là thành viên trong nhóm người kiểm tra mã trước khi gói thương mại được phát hành.

What is the Gold Code? - Definition

Gold code is the final form of software code before the software's commercial release. A software usually undergoes several development phases before it becomes gold code. First, software functions are individually developed and tested with each newly added function. Then, a graphical user interface is added so that users can perform functions via several means, including buttons, task bars and keyboard shortcuts. Finally, a team tests different function sequences to ensure there are no hidden bugs.

Understanding the Gold Code

Gold code is stored for future reference in the developer’s project library. A software project code changes multiple times before the code reaches the final form, which is used to generate the commercial package. The final project code prior to gold code is called a beta version. Beta testers are team members who test the code before the commercial package is released.

Thuật ngữ liên quan

  • Application Software
  • Software
  • Data Management
  • Windows Server
  • Package
  • Code
  • Key
  • Software Development Kit (SDK)
  • Software Development
  • Software Development Life Cycle (SDLC)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *