Google Goggles

Định nghĩa Google Goggles là gì?

Google GogglesGoogle Goggles. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Google Goggles - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Google Goggles? - Definition

Understanding the Google Goggles

Thuật ngữ liên quan

  • Google
  • Image Processing
  • Computer Imaging
  • Virtual Reality (VR)
  • Google Glass
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *