Graphics Device Interface + (GDI+)

Định nghĩa Graphics Device Interface + (GDI+) là gì?

Graphics Device Interface + (GDI+)Graphics Device Interface + (GDI +). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Graphics Device Interface + (GDI+) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Graphics Device Interface + (GDI +) là một hệ thống đồ họa của Windows mà bao gồm một giao diện lập trình ứng dụng (API) để hiển thị đồ họa và văn bản định dạng trên cả hai màn hình video và máy in. GDI + đóng vai trò như một lớp trung gian giữa các ứng dụng và trình điều khiển thiết bị cho vẽ đồ họa hai chiều, hình ảnh và văn bản.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

GDI là công cụ mà qua đó những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được (WYSIWYG) khả năng được cung cấp trong các ứng dụng Windows. GDI + là một C tăng cường ++ - phiên bản dựa trên GDI. GDI + giúp các nhà phát triển cho các ứng dụng thiết bị độc lập ghi bằng cách ẩn các chi tiết của phần cứng đồ họa. Nó cũng cung cấp dịch vụ đồ họa một cách tối ưu hơn phiên bản trước. Do cấu trúc hướng đối tượng của nó và statelessness, GDI + cung cấp một nhà phát triển giao diện dễ dàng và linh hoạt có thể sử dụng để tương tác với giao diện người dùng đồ họa của một ứng dụng (GUI). Mặc dù GDI + là hơi chậm hơn so với GDI, chất lượng dựng hình của nó là tốt hơn. GDI + dịch vụ có thể được phân loại vào đồ họa vector 2D, hình ảnh và kiểu chữ. đồ họa vector bao gồm nguyên thủy vẽ như hình chữ nhật, đường dây và đường cong. Những nguyên thủy được rút sử dụng các đối tượng của một lớp học cụ thể, mà đã yêu cầu tất cả các thông tin. Imaging liên quan đến việc hiển thị hình ảnh phức tạp mà không thể được hiển thị bằng đồ họa vector và thực hiện các hoạt động hình ảnh như kéo dài và làm lệch. văn bản đơn giản có thể được in bằng nhiều phông chữ, kích cỡ và màu sắc sử dụng dịch vụ typography của GDI +. GDI + có cấu trúc nội bộ bao gồm khoảng 40 lớp học quản lý mở rộng, 50 enumerations và sáu công trình. GDI + sử dụng các khái niệm về bối cảnh đồ họa, mà là tương tự với bối cảnh thiết bị được sử dụng bởi GDI. Đồ họa bối cảnh được thể hiện bằng các lớp học và đồ họa có chứa thông tin chi tiết của bản vẽ trong một cửa sổ, nhưng không phải là thông tin về font chữ, màu sắc, vv Bằng cách đi qua các thông tin định dạng cần thiết để phương pháp một đối tượng đồ họa để vẽ, không có nhu cầu để duy trì nhà nước, giúp cho hiệu suất tối ưu hóa rendering. Các tính năng bao gồm trong GDI + là:

What is the Graphics Device Interface + (GDI+)? - Definition

Graphics Device Interface + (GDI+) is a graphical subsystem of Windows that consists of an application programming interface (API) to display graphics and formatted text on both video display and printer. GDI+ acts as an intermediate layer between applications and device drivers for rendering two-dimensional graphics, images and text.

Understanding the Graphics Device Interface + (GDI+)

GDI was the tool by which the what you see is what you get (WYSIWYG) capability was provided in Windows applications. GDI+ is an enhanced C++-based version of GDI. GDI+ helps the developer to write device-independent applications by hiding the details of graphic hardware. It also provides graphic services in a more optimized manner than earlier versions. Due to its object-oriented structure and statelessness, GDI+ provides an easy and flexible interface developers can use to interact with an application's graphical user interface (GUI). Although GDI+ is slightly slower than GDI, its rendering quality is better. The GDI+ services can be categorized into 2D vector graphics, imaging and typography. Vector graphics include drawing primitives like rectangles, lines and curves. These primitives are drawn using objects of a specific class, which has all the information required. Imaging involves displaying complex images that cannot be displayed using vector graphics and performing image operations such as stretching and skewing. Simple text can be printed in multiple fonts, sizes and colors using typography services of GDI+. GDI+ has an internal structure that consists of about 40 extensible managed classes, 50 enumerations and six structures. GDI+ uses the concept of graphics context, which is similar to the device context used by GDI. Graphics context is represented by classes and graphics containing details of drawing in a window, but not the information about font, color, etc. By passing the required formatting information to a graphics object's methods for drawing, there is no need to maintain the state, which helps to optimize rendering performance. The features included in GDI+ are:

Thuật ngữ liên quan

  • Application Programming Interface (API)
  • Vector Graphics Rendering
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Brush
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *