Group 3 Protocols

Định nghĩa Group 3 Protocols là gì?

Group 3 ProtocolsNhóm 3 giao thức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Group 3 Protocols - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nhóm 3 Giao thức là giao thức phổ biến sử dụng để gửi các tài liệu fax trên đường dây điện thoại. Họ xác định CCITT T.4 nén dữ liệu với tốc độ truyền tải tối đa 9600 baud. Các cấp độ khác nhau của độ phân giải được cung cấp là 203 * 196 và 203 * 98.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Group 3 Protocols? - Definition

Group 3 Protocols are universal protocols used to send fax documents across telephone lines. They specify CCITT T.4 data compression with a maximum transmission rate of 9600 baud. The different levels of resolution provided are 203 * 196 and 203 * 98.

Understanding the Group 3 Protocols

Thuật ngữ liên quan

  • Facsimile (Fax)
  • Fax Modem
  • Internet Fax
  • Group 4 Protocols
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *