Health Level Seven Clinical Document Architecture (HL7-CDA)

Định nghĩa Health Level Seven Clinical Document Architecture (HL7-CDA) là gì?

Health Level Seven Clinical Document Architecture (HL7-CDA)Health Level Seven lâm sàng Document Architecture (HL7-CDA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Health Level Seven Clinical Document Architecture (HL7-CDA) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Health Level Seven lâm sàng Document Architecture (HL7-CDA) là một ANSI chứng nhận tiêu chuẩn tạo ra bởi HL7, một cơ quan về khả năng tương tác công nghệ thông tin y tế. HL7-CDA là một tiêu chuẩn đánh dấu XML dựa trên bộ ngữ nghĩa, cấu trúc và mã hóa các tài liệu lâm sàng để trao đổi. Mặc dù CDA sử dụng XML, nó cũng cho phép định dạng phi XML như PDF, Word và JPEG.Research tổ chức sử dụng CDA cho thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu sinh học khác, cũng như các trung tâm y tế.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhóm HL7 được thành lập bởi tiến sĩ. Tom Lincoln, John spinosa, Dan Essin, John Mattison và Bob Dolin. Sau đó nó sẽ chuyển đổi thành các tài liệu HL7 Structured Nhóm làm việc, mà tạo CDA cũng như các loại tài liệu HL7 khác. kho XML có khả năng có thể quản lý các ứng dụng XML CDA như có khả năng có thể. công nghệ máy tính để bàn có sẵn có thể tạo biểu mẫu điện tử ứng dụng cho các hồ sơ y tế điện tử. Tính đến năm 2011, Bệnh viện Mayo ở Rochester, Minn. Là người sử dụng lớn nhất của CDA với một sản CDA hàng tuần của gần 50.000. HL7-CDA có khả năng mạnh mẽ cho đầu tư thông tin cũng như hệ thống linh hoạt ở chỗ nó có thể được sử dụng với nhiều ứng dụng nhiều lần. Các cú pháp đặc điểm kỹ thuật của CDA bao gồm quản lý, kiên trì, khả năng xác thực, bối cảnh, sự trọn vẹn và dễ đọc.

What is the Health Level Seven Clinical Document Architecture (HL7-CDA)? - Definition

Health Level Seven Clinical Document Architecture (HL7-CDA) is an American National Standards Institute certified standard created by HL7, an authority on health information technology interoperability. HL7-CDA is an XML-based markup standard that sets the semantics, structure and encoding of clinical documents for exchange. Although CDA uses XML, it also allows for non-XML formats such as PDF, Word and JPEG.Research institutions use CDA for their clinical trials and other biological research, as do medical centers.

Understanding the Health Level Seven Clinical Document Architecture (HL7-CDA)

The HL7 group was formed by Drs. Tom Lincoln, John Spinosa, Dan Essin, John Mattison and Bob Dolin. It then converted into the HL7 Structured Documents Work Group, which created CDA as well as other HL7 document types. XML-capable repositories can manage CDA as can XML-capable applications. Available desktop technology can create e-forms applications for electronic medical records. As of 2011, the Mayo Clinic in Rochester, Minn. is the largest user of CDA with a weekly CDA production of nearly 50,000. HL7-CDA has strong capabilities for information investment as well as system flexibility in that it can be used with multiple applications many times over. The specification syntaxes of CDA include stewardship, persistence, authentication potential, context, wholeness and readability.

Thuật ngữ liên quan

  • Electronic Health Record (EHR)
  • Electronic Medical Record (EMR)
  • American National Standards Institute (ANSI)
  • Extensible Markup Language (XML)
  • Portable Document Format (PDF)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *