If Statement

Định nghĩa If Statement là gì?

If StatementNếu Bản Tuyên Bố. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ If Statement - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một câu lệnh if, trong C #, là một cấu trúc lập trình trong C # sử dụng để chọn lọc thực hiện báo cáo mã dựa trên kết quả của việc đánh giá một biểu thức Boolean. Biểu thức Boolean phải trả lại hoặc là một giá trị đúng hay sai.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhiều điều kiện có thể được kết hợp trong biểu thức Boolean được đánh giá trong câu lệnh if bằng toán tử OR (||) và / hoặc AND (&&). Các thiết lập khác của tương ứng khai thác hợp lý là | và &. Các toán tử logic && và || sản xuất mã hiệu quả hơn so với những người bình thường khác bởi vì toàn bộ biểu hiện không phải lúc nào cần phải được đánh giá. Kết quả là, chúng được gọi là các nhà khai thác ngắn mạch.

What is the If Statement? - Definition

An if statement, in C#, is a programming construct in C# used to selectively execute code statements based on the result of evaluating a Boolean expression. The Boolean expression must return either a true or false value.

Understanding the If Statement

Multiple conditions can be combined in the Boolean expression to be evaluated within the if statement by using the OR operator (||) and/or the AND operator (&&). The other set of corresponding logical operators are | and &. The logical operators && and || produce more efficient code than the other regular ones because the entire expression does not always need to be evaluated. As a result, they are called short-circuit operators.

Thuật ngữ liên quan

  • Switch Statement
  • Conditional Operator
  • OR Operator
  • Lock Statement
  • Boolean Logical Operator
  • Boolean Logic
  • Branch
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *