Imaging Software

Định nghĩa Imaging Software là gì?

Imaging SoftwareImaging Software. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Imaging Software - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Imaging Software? - Definition

Understanding the Imaging Software

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Photography
  • Digital Camera
  • Graphics
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet
  • Application Portfolio
  • Cloud Portability

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *