Inductor

Định nghĩa Inductor là gì?

InductorCuộn cảm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Inductor - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cuộn cảm là một thành phần điện thụ động mà cản trở những thay đổi trong dòng điện đi qua nó. Một số loại cuộn cảm được sử dụng trong hệ thống luân phiên hiện hành.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cuộn cảm đơn giản được tạo thành từ một cuộn dây điện. cuộn dây này tạm thời lưu trữ năng lượng trong từ trường do điện trở thay đổi của inductor. Điều này cung cấp ổn định cho một nguồn cung cấp điện.

What is the Inductor? - Definition

An inductor is a passive electrical component that thwarts the changes in electrical current that goes through it. Some types of inductors are used in alternating current systems.

Understanding the Inductor

A simple inductor is made up of a coil of wire. This coil temporarily stores energy in the magnetic field owing to the resistance to change of the inductor. This provides stabilization to an electrical supply.

Thuật ngữ liên quan

  • Power Control
  • Resistance (R)
  • Wireless Charging
  • Qi Wireless Charging
  • Toroid
  • Voltage Regulator
  • Fullerene
  • Google Chromium
  • Linear Discriminant Analysis (LDA)
  • URL Rewriting

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *