Information Systems Security Engineering Professional (ISSEP)

Định nghĩa Information Systems Security Engineering Professional (ISSEP) là gì?

Information Systems Security Engineering Professional (ISSEP)Hệ thống thông tin an ninh kỹ thuật chuyên nghiệp (ISSEP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Information Systems Security Engineering Professional (ISSEP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

An ninh hệ thống thông tin chuyên ngành kỹ thuật (ISSEP) là một chương trình chứng nhận nhà cung cấp trung lập mà khả năng xác nhận của một cá nhân trong thiết kế, tạo và triển khai an ninh trong các ứng dụng, dịch vụ và hệ thống thông tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

ISSEP chủ yếu là một chứng nhận nồng độ của CISSP được thiết kế dành cho những cá nhân làm việc về tăng cường kỹ năng của họ trong kỹ thuật an ninh. cấp giấy chứng nhận một ISSEP là lý tưởng cho các kỹ sư an ninh, các nhà phân tích an ninh, chuyên gia phân tích bảo đảm thông tin và các nhà phát triển ứng dụng bảo mật. Để đủ điều kiện cho kỳ thi chứng nhận ISSEP, các ứng cử viên phải đã trôi qua và trở thành một CISSP được chứng nhận. Kỹ năng của ISSEP xác nhận thi ứng cử viên tại:

What is the Information Systems Security Engineering Professional (ISSEP)? - Definition

Information system security engineering professional (ISSEP) is a vendor-neutral certification program that certifies an individual’s ability in designing, creating and implementing security within applications, services and information systems.

Understanding the Information Systems Security Engineering Professional (ISSEP)

ISSEP is primarily a concentration certification of CISSP designed for those individuals working on enhancing their skills in security engineering. An ISSEP certification is ideally suited for security engineers, security analysts, information assurance analysts and security application developers. To qualify for the ISSEP certification exam, the candidate must have passed and be a certified CISSP. The ISSEP exam validates candidate’s skills in:

Thuật ngữ liên quan

  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  • Security Architecture
  • Information Systems Security Engineer (ISSE)
  • Security Manager
  • Cisco Certified Security Professional (CCSP)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *