Information Technology Management (IT Management)

Định nghĩa Information Technology Management (IT Management) là gì?

Information Technology Management (IT Management)Quản lý Công nghệ thông tin (Quản lý CNTT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Information Technology Management (IT Management) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quản lý công nghệ thông tin (quản lý CNTT) là quá trình mà tất cả các tài nguyên liên quan đến công nghệ thông tin được quản lý theo các ưu tiên và nhu cầu của một tổ chức. Điều này bao gồm các nguồn lực hữu hình như mạng phần cứng, máy tính và con người, cũng như các nguồn lực vô hình như phần mềm và dữ liệu. Mục tiêu trọng tâm của quản lý CNTT là để tạo ra giá trị thông qua việc sử dụng công nghệ. Để đạt được điều này, chiến lược kinh doanh và công nghệ phải phù hợp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quản lý công nghệ thông tin bao gồm nhiều chức năng cơ bản của quản lý, chẳng hạn như nhân sự, tổ chức, ngân sách và kiểm soát, nhưng nó cũng có chức năng mà là duy nhất cho CNTT, chẳng hạn như phát triển phần mềm, quản lý thay đổi, quy hoạch mạng lưới và hỗ trợ kỹ thuật.

What is the Information Technology Management (IT Management)? - Definition

Information technology management (IT management) is the process whereby all resources related to information technology are managed according to an organization's priorities and needs. This includes tangible resources like networking hardware, computers and people, as well as intangible resources like software and data. The central aim of IT management is to generate value through the use of technology. To achieve this, business strategies and technology must be aligned.

Understanding the Information Technology Management (IT Management)

Information technology management includes many of the basic functions of management, such as staffing, organizing, budgeting and control, but it also has functions that are unique to IT, such as software development, change management, network planning and tech support.

Thuật ngữ liên quan

  • Project Manager (PM)
  • Management Information System (MIS)
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Enterprise Relationship Management (ERM)
  • Data Management
  • Technology Services
  • Technical Support (Tech Support)
  • IT Management Service
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *