Initial Sequence Numbers (ISN)

Định nghĩa Initial Sequence Numbers (ISN) là gì?

Initial Sequence Numbers (ISN)Số thứ tự ban đầu (ISN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Initial Sequence Numbers (ISN) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Số thứ tự ban đầu (ISN) đề cập đến số thứ tự 32-bit duy nhất được gán cho mỗi kết nối mới trên Transmission Control Protocol (TCP) dựa trên giao tiếp dữ liệu. Nó giúp với việc phân bổ một số thứ tự mà không làm mâu thuẫn với các dữ liệu khác byte truyền qua một kết nối TCP. Một ISN là duy nhất cho mỗi kết nối và tách ra bởi mỗi thiết bị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một ISN được thiết kế để chọn ngẫu nhiên một số thứ tự cho các byte đầu tiên của dữ liệu được truyền trong một kết nối TCP mới. Các ISN thể được bất kỳ số từ 0 đến 4294967295. Mỗi byte có thể chọn bất kỳ ISN trừ khi nó được sử dụng chứ không phải bằng một kết nối hiện tại.

What is the Initial Sequence Numbers (ISN)? - Definition

Initial sequence numbers (ISN) refers to the unique 32-bit sequence number assigned to each new connection on a Transmission Control Protocol (TCP)-based data communication. It helps with the allocation of a sequence number that does not conflict with other data bytes transmitted over a TCP connection. An ISN is unique to each connection and separated by each device.

Understanding the Initial Sequence Numbers (ISN)

An ISN is designed to randomly select a sequence number for the first byte of data transmitted in a new TCP connection. The ISN can be any number from 0 to 4,294,967,295. Each byte can select any ISN unless it is in use not by a current connection.

Thuật ngữ liên quan

  • TCP Sequence Prediction
  • Transmission Sequence Number (TSN)
  • Transmission Control Protocol (TCP)
  • Network
  • Data Communications (DC)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *