Intellisense

Định nghĩa Intellisense là gì?

IntellisenseIntellisense. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intellisense - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

IntelliSense là một công cụ hoàn thành mã được xây dựng vào Microsoft Visual Studio. Đây là một trong một số công cụ tương tự cho phép hoàn thành mã thông minh hoặc hoàn thành văn bản thông minh trên nền tảng khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thông qua việc sử dụng các thuật toán khác nhau, các nỗ lực IntelliSense đoán những gì nhà phát triển muốn gõ để hoàn thành một dòng mã. Sử dụng công cụ này có thể làm giảm lỗi đánh máy và cú pháp.

What is the Intellisense? - Definition

IntelliSense is a code completion tool that is built into Microsoft Visual Studio. It is one of a number of similar tools that allow for intelligent code completion or intelligent text completion on different platforms.

Understanding the Intellisense

Through the use of various algorithms, IntelliSense attempts to guess what the developer wants to type in order to complete a line of code. Using this tool may reduce typographical and syntactical errors.

Thuật ngữ liên quan

  • Programming
  • Syntax
  • Compiler
  • Visual Studio .NET
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *