Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)

Định nghĩa Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) là gì?

Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)Nội thất Gateway Routing Protocol (IGRP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nội thất Gateway Routing Protocol (IGRP) là một độc quyền distance vector routing protocol sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến trong một mạng máy chủ. Nó được phát minh bởi Cisco. IGRP quản lý luồng thông tin định tuyến trong router kết nối trong mạng máy chủ hoặc hệ thống tự trị. Giao thức đảm bảo rằng tất cả các bộ định tuyến đã được cập nhật bảng với con đường tốt nhất hiện định tuyến. IGRP cũng tránh định tuyến vòng bằng cách cập nhật bản thân với những thay đổi xảy ra trên mạng và bằng cách quản lý lỗi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cisco tạo ra nội thất Gateway Routing Protocol (IGRP) để đáp ứng với những hạn chế trong Routing Information Protocol (RIP), trong đó xử lý một số lượng tối đa hop của 15. IGRP hỗ trợ một số lượng tối đa hop lên đến 255. Hai mục đích chính của IGRP là để :

What is the Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)? - Definition

Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) is a proprietary distance vector routing protocol used to communicate routing information within a host network. It was invented by Cisco. IGRP manages the flow of routing information within connected routers in the host network or autonomous system. The protocol ensures that every router has routing tables updated with the best available path. IGRP also avoids routing loops by updating itself with the changes occurring over the network and by error management.

Understanding the Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)

Cisco created Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) in response to the limitations in Routing Information Protocol (RIP), which handles a maximum hop count of 15. IGRP supports a maximum hop count of up to 255. The primary two purposes of IGRP are to:

Thuật ngữ liên quan

  • Routing Information Protocol (RIP)
  • Hop Count
  • Maximum Transmission Unit (MTU)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet
  • Net Send

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *