Intermediate Language (IL)

Định nghĩa Intermediate Language (IL) là gì?

Intermediate Language (IL)Intermediate Language (IL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intermediate Language (IL) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ngôn ngữ trung gian (IL) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được thiết kế để được sử dụng bởi trình biên dịch cho .NET Framework trước khi tĩnh hoặc biên soạn động sang mã máy. Các IL được sử dụng bởi .NET Framework để tạo ra mã máy độc lập như sản lượng biên soạn mã nguồn viết bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình .NET. IL là một ngôn ngữ lắp ráp dựa trên stack đó được chuyển đổi sang bytecode trong khi thì hành một máy ảo. Nó được xác định bởi các đặc điểm kỹ thuật hạ tầng ngôn ngữ chung (CLI). Như IL được sử dụng để tự động tạo ra mã biên dịch, không có nhu cầu tìm hiểu cú pháp của nó. Thuật ngữ này còn được gọi là ngôn ngữ Microsoft trung gian (MSIL) hoặc ngôn ngữ trung gian chung (CIL).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Với sự giúp đỡ của một just-in-time (JIT) biên dịch phù hợp, mã IL thể được thực hiện trên bất kỳ kiến ​​trúc máy tính được hỗ trợ bởi trình biên dịch JIT. Không giống như phiên dịch, biên dịch JIT cung cấp hiệu suất tốt hơn, bộ nhớ bảo tồn và tiết kiệm thời gian trong quá trình khởi ứng dụng. IL phép platform và CPU độc lập tính năng của .NET framework, bằng cách cho phép mã nguồn được biên soạn để được thực thi trong bất kỳ môi trường hỗ trợ CLI specification.Verification an toàn mã, mã IL, cung cấp bảo mật tốt hơn và độ tin cậy hơn so với nguyên bản biên soạn Các tập tin thực thi. Các siêu dữ liệu, mô tả mã MSIL trong thực thi di động, loại bỏ sự cần thiết của thư viện kiểu và các tập tin ngôn ngữ định nghĩa trung gian như đã được sử dụng trong các Model (COM) công nghệ Object Component. Kết hợp với siêu dữ liệu và một hệ thống kiểu chung, IL hình thành phương tiện để tích hợp module viết bằng ngôn ngữ khác nhau vào một ứng dụng duy nhất, do đó tạo điều kiện cho độc lập ngôn ngữ. Mặc dù IL cũng tương tự như Java bytecode trong sử dụng của nó bởi trình biên dịch, nó khác với trong sau đó nó được thiết kế cho nền tảng độc lập và độc lập ngôn ngữ. Nó cũng khác ở chỗ nó được biên soạn và không giải thích. Có hai loại bộ giảng dạy được bao gồm với IL; hướng dẫn cơ bản, tương tự như hướng dẫn CPU bản xứ, và hướng dẫn mô hình đối tượng sử dụng bởi các ngôn ngữ cấp cao. IL bao gồm tất cả các hướng dẫn cần thiết để tải, lưu trữ, khởi tạo, và kêu gọi các phương pháp trên các đối tượng. Nó cũng bao gồm phép tính số học và logic, dòng điều khiển, truy cập bộ nhớ trực tiếp, xử lý ngoại lệ và các hoạt động khác. Không giống như các định dạng tập tin đối tượng thường sử dụng cho các nội dung thi trong truyền thống của Microsoft thực thi di động, thực thi di động tạo ra, sau khi biên soạn mã số quản lý, bao gồm cả hướng dẫn IL và metadata.The hai công cụ đi kèm với mã IL là MSIL Assembler (ILAsm. exe) và MSIL tháo rời (Ildasm.exe). Cựu tạo ra một tập tin thực thi di động từ mã IL và giấy phép xem mã IL ở định dạng có thể đọc được, trong khi cải đạo sau một di thực thi tập tin trở lại vào một tập tin văn bản, để xem và sửa đổi. Cả hai đều được tự động cài đặt như một phần của Visual Studio.

What is the Intermediate Language (IL)? - Definition

Intermediate language (IL) is an object-oriented programming language designed to be used by compilers for the .NET Framework before static or dynamic compilation to machine code. The IL is used by the .NET Framework to generate machine-independent code as the output of compilation of the source code written in any .NET programming language. IL is a stack-based assembly language that gets converted to bytecode during execution of a virtual machine. It is defined by the common language infrastructure (CLI) specification. As IL is used for automatic generation of compiled code, there is no need to learn its syntax. This term is also known as Microsoft intermediate language (MSIL) or common intermediate language (CIL).

Understanding the Intermediate Language (IL)

With the help of a suitable just-in-time (JIT) compiler, IL code can be executed on any computer architecture supported by the JIT compiler. Unlike interpreters, JIT compilation provides better performance, preserves memory, and saves time during application initialization. IL enables the platform- and CPU-independence feature of the .NET framework, by allowing compiled source code to be executed in any environment supporting the CLI specification.Verification of code safety, for IL code, provides better security and reliability than natively-compiled executable files. The metadata, describing the MSIL code in the portable executable, eliminates the need for type libraries and intermediate definition language files as was used in the Component Object Model (COM) technology. Combined with metadata and a common type system, IL forms the means to integrate modules written in different languages into one single application, thus enabling language independence. Although IL is similar to Java bytecode in its usage by compilers, it differs from the latter in that it is designed for platform independence and language independence. It also differs in that it is compiled and not interpreted. Two types of instruction sets are included with IL; base instructions, similar to native CPU instructions, and Object model instructions used by the high-level language. IL includes all instructions necessary for loading, storing, initializing, and calling methods on objects. It also includes arithmetic and logical operations, control flow, direct memory access, exception handling and other operations. Unlike the common object file format used for executable content in the traditional Microsoft portable executable, the portable executable generated, after the compilation of managed code, contains both IL instructions and metadata.The two tools associated with IL code are the MSIL Assembler (Ilasm.exe) and the MSIL Disassemble (Ildasm.exe). The former generates a portable executable file from IL code and permits viewing the IL code in human-readable format, while the latter converts a portable executable file back to a text file, for viewing and modification. Both are automatically installed as part of Visual Studio.

Thuật ngữ liên quan

  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Just-In-Time Compiler (JIT Compiler)
  • Command Line Interface (CLI)
  • Assembler
  • Java Bytecode
  • Assembly Language
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *