Internet Privacy

Định nghĩa Internet Privacy là gì?

Internet PrivacyBảo mật Internet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet Privacy - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Sự riêng tư Internet là mức riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân được công bố thông qua Internet. Nó là một thuật ngữ rộng nó liên quan tới nhiều yếu tố, kỹ thuật và công nghệ sử dụng để bảo vệ dữ liệu, thông tin liên lạc, và sở thích nhạy cảm và tư nhân.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sự riêng tư Internet là nguyên nhân cho mối quan tâm đối với bất kỳ kế hoạch sử dụng để làm cho mua hàng trực tuyến, hãy truy cập một trang web mạng xã hội, tham gia trò chơi trực tuyến hoặc các diễn đàn tham dự. Nếu mật khẩu được xâm nhập và tiết lộ, danh tính của nạn nhân có thể được sử dụng gian lận hoặc bị đánh cắp.

What is the Internet Privacy? - Definition

Internet privacy is the privacy and security level of personal data published via the Internet. It is a broad term that refers to a variety of factors, techniques and technologies used to protect sensitive and private data, communications, and preferences.

Understanding the Internet Privacy

Internet privacy is cause for concern for any user planning to make an online purchase, visit a social networking site, participate in online games or attend forums. If a password is compromised and revealed, a victim's identity may be fraudulently used or stolen.

Thuật ngữ liên quan

  • Information Privacy
  • Internet Security
  • Privacy Policy
  • Software
  • Internet
  • Anti-Malware
  • Stop Online Piracy Act (SOPA)
  • Cyber Intelligence Sharing and Protection Act of 2011 (CISPA)
  • Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA)
  • Digital Fingerprinting

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *