Internet Protocol Television (IPTV)

Định nghĩa Internet Protocol Television (IPTV) là gì?

Internet Protocol Television (IPTV)Nghị định thư Truyền hình Internet (IPTV). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet Protocol Television (IPTV) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Giao thức Internet truyền hình (IPTV) là quá trình truyền tải và phát sóng chương trình truyền hình qua Internet sử dụng giao thức Internet (IP). IPTV cung cấp cho tính năng động cho người sử dụng để cải thiện kinh nghiệm người dùng so với truyền hình truyền thống như phát sóng tần số radio, truyền hình vệ tinh và / hoặc truyền hình cáp. Một kết nối băng thông rộng được sử dụng như là phương tiện truyền dẫn cho IPTV, mà là rất hiệu quả so với các phương thức truyền tải trước đó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có phát triển không ngừng trong việc truyền tải chương trình phát sóng truyền hình. Phương thức truyền tải hiệu quả nhất là IPTV, một tập hợp các giao thức, phần cứng, cơ sở hạ tầng và phần mềm. Một loạt các gói tin IP mã hóa cho việc cung cấp các video được phát sóng trong IPTV. Nói chung, IPTV chỉ gửi các chương trình theo yêu cầu của người xem. Một dòng mới được chuyển đến người xem khi kênh bị thay đổi. Truyền thống TV, tuy nhiên, chương trình phát sóng tất cả các kênh cùng một lúc. dịch vụ IPTV có ba đặc điểm chính:

What is the Internet Protocol Television (IPTV)? - Definition

Internet Protocol television (IPTV) is the process of transmitting and broadcasting television programs through the Internet using Internet Protocol (IP). IPTV gives dynamic features to the user to improve the user experience compared to a traditional television transmission such as radio frequency broadcast, satellite broadcast and/or cable television. A broadband connection is used as the medium of transmission for IPTV, which is very efficient compared to earlier transmission modes.

Understanding the Internet Protocol Television (IPTV)

There is continuous development in the transmission of television broadcasts. The most efficient transmission mode is IPTV, a collection of protocol, hardware, infrastructure and software. A series of IP packets encoded for the delivery of video streaming is broadcast in IPTV. In general, IPTV sends only the program requested by the viewer. A new stream is transmitted to the viewer when the channel is changed. Traditional TV, however, broadcasts all the channels simultaneously. IPTV services have three main features:

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Protocol (IP)
  • Broadband
  • Packet
  • Digital Video Recorder (DVR)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *