Internet Relay Chat Bot (IRC Bot)

Định nghĩa Internet Relay Chat Bot (IRC Bot) là gì?

Internet Relay Chat Bot (IRC Bot)Internet Relay Chat Bot (IRC Bot). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet Relay Chat Bot (IRC Bot) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một relay chat Internet bot (IRC bot) là một loại ứng dụng mà thực hiện tự động các tác vụ trong một phòng chat IRC-based hoặc kênh. Nó cho phép thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể kênh trên danh nghĩa của người sử dụng và thường được cấu hình như một nhà điều hành kênh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

IRC bot được sử dụng để duy trì hoạt động của một kênh giới thiệu bản thân như một người sử dụng luôn được kết nối hoặc có sẵn trong một phòng chat / kênh. Họ không phải là tương tác như con người nhưng có thể đáp ứng các truy vấn sử dụng trả lời trước ăn được định nghĩa bởi nhà phát triển bot.

What is the Internet Relay Chat Bot (IRC Bot)? - Definition

An Internet relay chat bot (IRC bot) is a type of application that performs automated tasks within an IRC-based chat room or channel. It enables the performance of several channel specific tasks on behalf of the user and usually is configured as a channel operator.

Understanding the Internet Relay Chat Bot (IRC Bot)

IRC bots are used to maintain the activity of a channel presenting itself as an always connected or available user in a chat room/channel. They are not as interactive as humans but can respond to queries using pre-fed replies defined by the bot developer.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Relay Chat (IRC)
  • Intelligent Agent
  • Internet Bot
  • Chat Room
  • Bot
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *