Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)

Định nghĩa Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) là gì?

Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Internet nhỏ giao diện hệ thống máy tính (iSCSI) là một tiêu chuẩn mạng để liên kết các thành phần lưu trữ dữ liệu qua mạng, thường là trong các mạng khu vực lưu trữ (SAN).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một mạng khu vực lưu trữ (SAN), đĩa lưu trữ thường được hợp nhất thành một hộp duy nhất có chứa bộ điều khiển và một số lượng lớn đĩa. Một phần của đĩa lớn này, được gọi là một số đơn vị logic (LUN), sau đó được trình bày cho một máy chủ để lưu trữ. Một ví dụ là một máy chủ Windows trên một mạng cục bộ của công ty (LAN).

What is the Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)? - Definition

Internet small computer systems interface (iSCSI) is a networking standard for linking data storage components over a network, usually in storage area networks (SANs).

Understanding the Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)

In a storage area network (SAN), disk storage is usually consolidated into a single box containing the controller and a large number of disks. A portion of this mega disk, called a logical unit number (LUN), is then presented to a server for storage. An example is a Windows server on a corporate local area network (LAN).

Thuật ngữ liên quan

  • Small Computer System Interface (SCSI)
  • Transmission Control Protocol (TCP)
  • Storage Area Network (SAN)
  • Logical Unit Number (LUN)
  • Operating System (OS)
  • Common Command Set (CCS)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *