Internet Transaction Server (ITS)

Định nghĩa Internet Transaction Server (ITS) là gì?

Internet Transaction Server (ITS)Giao dịch Internet Server (ITS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet Transaction Server (ITS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Giao dịch Internet Server (ITS) là một giao diện cho phép trao đổi dữ liệu hiệu quả giữa một máy chủ Web và R / 3 máy chủ ứng dụng. ITS là một yếu tố quan trọng trong gói sản phẩm mySAP của SAP.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Internet Transaction Server (ITS)? - Definition

Internet Transaction Server (ITS) is an interface that enables effective data exchange between a Web server and R/3 application server. ITS is a critical element in SAP's mySAP product package.

Understanding the Internet Transaction Server (ITS)

Thuật ngữ liên quan

  • Transaction Server
  • Internet
  • Centralized Computing
  • World Wide Web (WWW)
  • Web Server
  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Application Server
  • Dataflow
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *