Internet2

Định nghĩa Internet2 là gì?

Internet2Internet2. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet2 - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Internet2 là một Hoa Kỳ dựa trên và quốc tế tập đoàn mạng phi lợi nhuận do các nhà nghiên cứu, học viện và ngành công nghiệp / chính phủ lãnh đạo. Ra mắt vào năm 1996, Internet2 hoạt động để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục và mạng lưới đối tác toàn cầu để tạo điều kiện công nghệ Internet sáng tạo.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Internet2 có dịch vụ CNTT mang tính cách mạng đến làng CNTT toàn cầu và ngành giáo dục, trong đó có một nguồn trung tâm 100 mạng Gbps đến 70 tập đoàn, hơn 210 cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ và 45 phòng ban chức phi lợi nhuận và chính phủ.

What is the Internet2? - Definition

Internet2 is a U.S.-based and international nonprofit networking consortium led by researchers, academia and industry/government leaders. Launched in 1996, Internet2 works to advance the development of networking education and global partnering to facilitate innovative Internet technologies.

Understanding the Internet2

Internet2 provides revolutionary IT facilities to the global IT village and its educational sectors, including a 100 Gbps network central source to 70 corporations, more than 210 U.S. educational facilities and 45 nonprofit and government departments.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet
  • Intranet
  • Networking
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Wireless Fidelity (Wi-Fi)
  • Metropolitan Area Network (MAN)
  • Public Switched Telephone Network (PSTN)
  • Gigabit Point of Presence (GigaPOP)
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *