IronRuby

Định nghĩa IronRuby là gì?

IronRubyIronRuby. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ IronRuby - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the IronRuby? - Definition

Understanding the IronRuby

Thuật ngữ liên quan

  • Open Source
  • Open-Source Tools
  • Common Language Runtime (CLR)
  • Ruby
  • Ruby On Rails (RoR)
  • C# (C Sharp)
  • .NET Framework (.NET)
  • Berkeley Software Distribution (BSD)
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *