IT Risk Management

Định nghĩa IT Risk Management là gì?

IT Risk ManagementQuản lý rủi ro CNTT. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ IT Risk Management - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

CNTT Quản lý rủi ro là việc áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro đối với một tổ chức CNTT để quản lý các rủi ro liên quan đến lĩnh vực này. CNTT có nguy cơ mục đích quản lý để quản lý các rủi ro đi kèm với quyền sở hữu, sự tham gia, hoạt động, ảnh hưởng, áp dụng và sử dụng CNTT như một phần của một doanh nghiệp lớn hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

CNTT rủi ro quản lý là một quá trình được thực hiện bởi các nhà quản lý CNTT cho phép họ để cân bằng chi phí kinh tế và hoạt động liên quan đến sử dụng biện pháp bảo vệ để đạt được lợi nhuận đáng kể trong khả năng mang lại bằng cách bảo vệ các hệ thống dữ liệu và thông tin hỗ trợ hoạt động của một tổ chức.

What is the IT Risk Management? - Definition

IT risk management is the application of the principles of risk management to an IT organization in order to manage the risks associated with the field. IT risk management aims to manage the risks that come with the ownership, involvement, operation, influence, adoption and use of IT as part of a larger enterprise.

Understanding the IT Risk Management

IT risk management is a process done by IT managers to allow them to balance economic and operational costs related to using protective measures to achieve nominal gains in capability brought about by protecting the data and information systems that support an organization’s operations.

Thuật ngữ liên quan

  • Management Information System (MIS)
  • Risk Assessment Framework (RAF)
  • Risk Analysis
  • Risk-Based Testing (RBT)
  • Vulnerability
  • Vulnerability Management
  • Chief Risk Officer (CRO)
  • Data Modeling
  • Commit
  • Clustering

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *