Legacy Code

Định nghĩa Legacy Code là gì?

Legacy CodeLegacy Mã. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Legacy Code - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Legacy đang đề cập đến một loại mã nguồn hệ thống ứng dụng mà không còn được hỗ trợ. Legacy mã cũng có thể tham khảo các hệ điều hành không được hỗ trợ, phần cứng và các định dạng. Trong hầu hết các trường hợp, mã di sản được chuyển đổi sang một ngôn ngữ phần mềm hiện đại và nền tảng. Tuy nhiên, để duy trì chức năng người dùng quen thuộc, mã di sản đôi khi được đưa vào môi trường mới.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có một chung, sai quan niệm cho rằng mã di sản là cũ. Mặc dù một số nhà phát triển phần mềm nhìn vào mã di sản như một chương trình kém bằng văn bản, mã di sản thực sự mô tả một cơ sở mã mà không còn được thiết kế nhưng liên tục vá. Theo thời gian, không giới hạn số thay đổi có thể được thực hiện cho một cơ sở mã dựa trên nhu cầu của khách hàng, khiến những gì ban đầu được mã để phát triển thành một con quái vật phức tạp cũng như các văn bản. Một nhà phát triển phần mềm sẽ nhận ra mã di sản khi một tính năng không thể được thêm vào mà không phá vỡ lôgic khác. Tại thời điểm này, các nhà phát triển có thể bắt đầu vận động hành lang cho một hệ thống mới.

What is the Legacy Code? - Definition

Legacy code refers to an application system source code type that is no longer supported. Legacy code can also refer to unsupported operating systems, hardware and formats. In most cases, legacy code is converted to a modern software language and platform. However, to retain familiar user functionality, legacy code is sometimes carried into new environments.

Understanding the Legacy Code

There is a common, false perception that legacy code is old. Although some software developers look at legacy code as a poorly written program, legacy code actually describes a code base that is no longer engineered but continually patched. Over time, an unlimited number of modifications may be made to a code base based on customer demand, causing what was originally well-written code to evolve into a complex monster. A software developer will recognize legacy code when a feature cannot be added without breaking another logic. At this point, the developers may begin lobbying for a new system.

Thuật ngữ liên quan

  • Platform
  • Legacy System
  • Legacy Application
  • Developer
  • Application Software
  • Management Information System (MIS)
  • Source Code
  • Patch
  • Legacy Device
  • Legacy Network

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *