Legacy Network

Định nghĩa Legacy Network là gì?

Legacy NetworkLegacy Mạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Legacy Network - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng lưới di sản là tên generic được gán cho bất kỳ mạng cũ, đó là hiếm khi được sử dụng ngày hôm nay và không một phần của bộ ứng dụng giao thức TCP / IP. mạng Legacy chủ yếu là độc quyền để các nhà cung cấp cá nhân. Với sự ra đời của giao thức TCP / IP như là một nền tảng mạng phổ biến vào giữa những năm 1970, hầu hết các mạng di sản không còn sử dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong những ngày đầu của máy tính, những năm 1960 và đầu năm 1970, mỗi nhà sản xuất định nghĩa các giao thức mạng riêng của họ. Những mạng và phần cứng thường là không tương thích với nhau. Hãy tưởng tượng ngày hôm nay nếu một máy tính HP không thể gửi dữ liệu đến một máy in Epson hoặc chỉ có thể giao tiếp với máy tính HP khác. Internet không thể tồn tại. Với sự phát triển của máy tính trong năm 1970, những khó khăn gây ra bởi sự thiếu khả năng tương tác trở nên gay gắt hơn. Một dự án nhỏ được gọi là ARPANET là tổ tiên của mạng lưới toàn cầu hiện nay chúng ta gọi là Internet. Bắt đầu bởi Cục Hoa Kỳ của Cơ quan Dự án Quốc phòng Quốc phòng nghiên cứu tiên tiến (DARPA), ARPANET đã tìm cách mạng nhiều căn cứ quân sự trải rộng trên một diện tích rộng địa lý. Hai trong số các yêu cầu cho ARPANET được rằng không nên có điểm trung tâm kiểm soát (và do đó không có điểm trung tâm của thất bại), và thứ hai, rằng các thiết bị kết nối mạng tại tất cả các trạm phải tất cả có thể giao tiếp với nhau. Đó là yêu cầu thứ hai này mà dẫn đến sự phát triển của một bộ giao thức độc lập được gọi là TCP (Transmission Control Protocol) xung quanh 1973. Sau đó mở rộng và hoàn thiện với sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất và nhà cung cấp phần mềm, nó đã trở thành bộ giao thức máy tính ngày nay được gọi là TCP / IP. Như TCP / IP được phát triển và trở nên phổ biến hơn, hầu hết các nền tảng mạng độc quyền đã bị tuyệt chủng. Một số trong những mạng lưới di sản nổi tiếng hơn là hệ thống mạng Kiến trúc (SNA) từ IBM, AppleTalk từ Apple, DECnet từ DEC và IPX / SPX từ Xerox và Novell. Một số những nhà sản xuất ban đầu bám dai dẳng đến các nền tảng riêng của họ và từ chối tham gia các giao thức TCP / IP bandwagon, thường là tại một số nguy hiểm cho sự tồn tại của sản phẩm của họ. Một ví dụ là Novell. Nó giảm từ kiểm soát hơn 90% thị trường với hệ thống NetWare của nó vào đầu những năm 1990 để trở thành một cầu thủ thích hợp ngày hôm nay, vì gắn bó với IPX / SPX. Lưu ý rằng các mạng cũ không hoàn toàn chết, nhưng vẫn được sử dụng bởi một vài người đam mê cực đoan. Ví dụ, SNA vẫn được sử dụng bởi khoảng 20.000 khách hàng trên toàn thế giới, chủ yếu là các ngân hàng thương mại.

What is the Legacy Network? - Definition

A legacy network is the generic name assigned to any old network, which is rarely used today and not part of the TCP/IP protocol suite. Legacy networks are mostly proprietary to individual vendors. With the advent of TCP/IP as a common networking platform in the mid-1970s , most legacy networks are no longer used.

Understanding the Legacy Network

In the early days of computing, the 1960s and early 1970s, each manufacturer defined their own networking protocols. These networks and hardware were usually incompatible with each other. Imagine today if an HP computer could not send data to an Epson printer or could only communicate with other HP computers. The Internet could not exist. With the growth of computing in the mid 1970s, the difficulties caused by a lack of interoperability became more acute. A small project known as ARPANet was the ancestor of the global network we now call the Internet. Started by the U.S. Department of Defense’s Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), ARPANet sought to network several military installations spread over a wide geographical area. Two of the requirements for ARPANet were that there should be no central point of control (and therefore no central point of failure) and, secondly, that the networking devices at all stations must all be able to communicate with each other. It was this latter requirement that led to the development of an independent protocol suite known as TCP (Transmission Control Protocol) around 1973. Later expanded and refined with support from manufacturers and software vendors, it became today’s computing protocol suite known as TCP/IP. As TCP/IP developed and became more widespread, most proprietary networking platforms went extinct. Some of the more well-known legacy networks are Systems Network Architecture (SNA) from IBM, AppleTalk from Apple, DECnet from DEC and IPX/SPX from Xerox and Novell. Some of the manufacturers initially clung stubbornly to their own platforms and refused to join the TCP/IP bandwagon, usually at some peril to the survival of their products. An example is Novell. It dropped from controlling over 90% of the market with its NetWare system in the early 1990s to being a niche player today, because of sticking with IPX/SPX. Note that legacy networks are not completely dead, but are still used by a few diehard enthusiasts. For example, SNA is still in use by about 20,000 clients worldwide, mostly commercial banks.

Thuật ngữ liên quan

  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • Network Protocols
  • Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)
  • Systems Network Architecture (SNA)
  • Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX)
  • Legacy Application
  • Legacy System
  • Legacy Device
  • Legacy Code
  • Legacy-Free PC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *