Linpack Benchmark

Định nghĩa Linpack Benchmark là gì?

Linpack BenchmarkLinpack Benchmark. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Linpack Benchmark - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Benchmark Linpack là một kỹ thuật để đánh giá tỷ lệ điểm nổi thực hiện của một PC. Kỹ thuật này được áp dụng một thuật toán toán học tiêu chuẩn dựa trên việc giải phương trình tuyến tính đồng thời.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Linpack Benchmark? - Definition

Linpack benchmark is a technique to evaluate the floating point rate of execution of a PC. This technique applies a standard mathematical algorithm based on solving simultaneous linear equations.

Understanding the Linpack Benchmark

Thuật ngữ liên quan

  • Performance Testing
  • Linear Programming (LP)
  • Supercomputer
  • Data Center
  • Benchmarking
  • Benchmark Computer
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *