Linux, Apache, MySQL and Perl/PHP/Python (LAMP)

Định nghĩa Linux, Apache, MySQL and Perl/PHP/Python (LAMP) là gì?

Linux, Apache, MySQL and Perl/PHP/Python (LAMP)Linux, Apache, MySQL và Perl / PHP / Python (LAMP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Linux, Apache, MySQL and Perl/PHP/Python (LAMP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Linux, Apache, MySQL và Perl / PHP / Python là một chồng giải pháp mà thường được gọi bằng từ viết tắt của "LAMP." Đây là một nền tảng phát triển mã nguồn mở để tạo và quản lý các ứng dụng Web. Linux phục vụ như là hệ điều hành phụ trợ (OS). Apache là máy chủ Web, MySQL là cơ sở dữ liệu, và một trong PHP, Perl, Python là ngôn ngữ kịch bản. PHP là phổ biến nhất trong ba ngôn ngữ kịch bản.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nền tảng phát triển LAMP là một giải pháp ngăn xếp cực kỳ phổ biến. Có lẽ lý do quan trọng nhất để sử dụng rộng rãi của nó là tất cả các thành phần của ngăn xếp là mã nguồn mở và do đó miễn phí để sử dụng. Bên cạnh đó, sự phổ biến tạo ra một cộng đồng phát triển mạnh đóng vai trò như một nguồn lực để hỗ trợ các nhà phát triển mới. Học những điều cơ bản của LAMP là đủ để có được một nhà phát triển đến mức mà họ có thể khởi động một trang web khá phức tạp. Đó là, các trang web cấp độ doanh nghiệp sẽ bao gồm một số công nghệ khác, nhưng dù ĐÈN là mã nguồn mở, nó là quá đủ cho phần lớn các trang web. Sau đây là ĐÈN biến thể với thay thế các HĐH:

What is the Linux, Apache, MySQL and Perl/PHP/Python (LAMP)? - Definition

Linux, Apache, MySQL and Perl/PHP/Python is a solution stack that is most commonly referred to using its acronym "LAMP." It is an open source development platform for creating and managing Web applications. Linux serves as the backend operating system (OS). Apache is the Web server, MySQL is the database, and one of PHP, Perl, Python is the scripting language. PHP is the most popular of the three scripting languages.

Understanding the Linux, Apache, MySQL and Perl/PHP/Python (LAMP)

The LAMP development platform is an extremely popular solution stack. Perhaps the most significant reason for its widespread use is that all components of the stack are open source and thus free to use. In addition, the popularity creates a strong developer community that serves as a resource to assist new developers. Learning the basics of LAMP is enough to get a developer to the point where they can launch a fairly complex website. That is, enterprise level sites would involve a number of other technologies, but despite LAMP being open source, it is more than enough for the vast majority of websites. The following are LAMP variants with replaced OSs:

Thuật ngữ liên quan

  • MySQL
  • Linux
  • Linux
  • PostgreSQL
  • PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)
  • Practical Extraction and Report Language (Perl)
  • Python
  • Java
  • Web Development
  • Linux, Apache, MySQL and PHP (LAMP)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *