Longevity Testing

Định nghĩa Longevity Testing là gì?

Longevity TestingKiểm tra tuổi thọ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Longevity Testing - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kiểm tra tuổi thọ là một chương trình thử nghiệm hoạt động có sử dụng một cơ sở đặc điểm kỹ thuật hiệu quả công việc để đánh giá ứng dụng doanh nghiệp lớn và hiệu suất phần cứng. kiểm tra tuổi thọ được áp dụng để kiểm tra lỗi hoặc sử dụng nặng sau một thời gian hoạt động sống và còn tùy thuộc vào độ phức tạp và kích cỡ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kiểm tra tuổi thọ được áp dụng cho các ứng dụng phần mềm doanh nghiệp lớn đòi hỏi phải liên tục hoạt động âm thanh và độ tin cậy, như Enterprise Resource Planning (ERP) hoặc các công cụ khác để tự động hóa công nghiệp. Các tổ chức phát triển các giải pháp lớn trải qua thử nghiệm độ bền nghiêm ngặt trong vòng một năm thực hiện để ngăn chặn hậu quả toàn doanh nghiệp có vấn đề. Tuổi thọ thử nghiệm phần mềm khảo sát từ nhiều góc độ vi mô và vĩ mô. Phần mềm đầu tiên được thử nghiệm cho sự bất thường nổ ra rằng có tập trung trong một khung thời gian được chỉ định hoặc kết quả của việc sử dụng dư thừa trên các module phần mềm khác nhau. Tiếp theo, các cơ chế kiểm tra sau được áp dụng trong các bước để đảm bảo hiệu năng hệ thống âm thanh và độ tin cậy:

What is the Longevity Testing? - Definition

Longevity testing is an operational testing scheme that uses a baseline work efficiency specification to evaluate large enterprise application and hardware performance. Longevity testing is applied for error checking or heavy usage after a live operational period and is contingent on complexity and size.

Understanding the Longevity Testing

Longevity testing is applied to large enterprise software applications requiring consistently sound performance and reliability, like Enterprise Resource Planning (ERP) or other tools for industrial automation. Organizations that develop large solutions undergo rigorous endurance testing within one year of implementation to avert problematic enterprise-wide consequences. Longevity testing examines software from micro and macro perspectives. Software is first tested for erupted anomalies that are either within a designated time frame or the result of excess usage across different software modules. Next, the following testing mechanisms are applied in steps to ensure sound system performance and reliability:

Thuật ngữ liên quan

  • Performance Testing
  • Central Processing Unit (CPU)
  • Hardware (H/W)
  • Application Software
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Quality Assurance (QA)
  • License
  • Macro
  • Module
  • Pixel Pipelines

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *