LotusScript

Định nghĩa LotusScript là gì?

LotusScriptLotusScript. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ LotusScript - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

LotusScript là một hướng đối tượng ngôn ngữ kịch bản phát triển và sử dụng bởi tất cả các chương trình IBM Lotus và dãy ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

LotusScript là thành viên của gia đình ngôn ngữ lập trình BASIC và có cú pháp và tính năng gần giống với Visual Basic, có nghĩa là, mã có thể được xuất khẩu sang Visual Basic với ít hoặc không có cấu trúc chương trình hoặc sửa đổi cú pháp.

What is the LotusScript? - Definition

LotusScript is an object-oriented scripting language developed and used by all IBM Lotus programs and application suites.

Understanding the LotusScript

LotusScript is member of the BASIC programming language family and has syntax and features that are nearly identical to Visual Basic, that is, code can be exported to Visual Basic with little or no program structure or syntax modification.

Thuật ngữ liên quan

  • Programming
  • Software Engineering
  • Common Business Oriented Language (COBOL)
  • Fortran
  • High-Level Language (HLL)
  • Lotus Notes
  • Low-Level Language
  • Computer Aided Software Engineering (CASE)
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *