Mentoring Service

Định nghĩa Mentoring Service là gì?

Mentoring ServiceDịch vụ tư vấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mentoring Service - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một dịch vụ tư vấn là một công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và tư vấn cá nhân. Mentoring được nổi tiếng với nhiều dịch vụ, trong đó có kế hoạch nghề nghiệp, đào tạo, khóa học quản lý dự án, danh bạ chuyên nghiệp, và cả doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến sự nghiệp cá nhân. dịch vụ tư vấn được cung cấp thông qua hợp đồng, mà có thể hoặc không thể xác định ngày kết thúc cho các dịch vụ được cung cấp. Công nghệ thông tin bao gồm phần lớn các trọng tâm của cố vấn dịch vụ, với một nhu cầu cao về kỹ năng quản lý dự án.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dịch vụ tư vấn có thể bao gồm các chuyên gia tuyển dụng trong giai đoạn dự án CNTT khác nhau, chẳng hạn như kế hoạch ban đầu, kiến ​​trúc dự án, thiết kế, phát triển, thực hiện, gỡ lỗi, kiểm tra, triển khai và lắp đặt. dịch vụ tư vấn có thể được cung cấp thông qua các hình thức truyền thông khác nhau, bao gồm cả mặt đối mặt và các hình thức trực tuyến ảo. doanh nhân doanh nghiệp nhỏ tìm các dịch vụ tư vấn hữu ích bởi vì họ đang có giá hiệu quả.

What is the Mentoring Service? - Definition

A mentoring service is a company working in the field of business and individual counseling. Mentoring is well-known for many services, including career planning, training, project management courses, professional contacts, and both enterprise and individual career-related issues. Mentoring services are provided through contracts, which may or may not specify an end date for the service being provided. Information technology comprises the majority of the focus of mentoring services, with a high demand on project management skills.

Understanding the Mentoring Service

Mentoring services may include experts hired during different IT project phases, such as initial planning, project architecture, design, development, implementation, debugging, testing, deployment and installation. Mentoring services can be provided through different communication forms, including face-to-face and virtual online forms. Small business entrepreneurs find mentoring services helpful because they are cost efficient.

Thuật ngữ liên quan

  • Business Process
  • Management Information System (MIS)
  • Decision Support System (DSS)
  • Business Intelligence (BI)
  • Information Technology Management (IT Management)
  • Reverse Mentoring
  • Information Technology Consultant (IT Consultant)
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *