Message Board

Định nghĩa Message Board là gì?

Message BoardBảng tin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Message Board - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bảng thông báo là một khu vực thảo luận trực tuyến, trong đó người dùng có cùng sở thích thảo luận về chủ đề này. Những cuộc nói chuyện hay thảo luận có sẵn trong các hình thức thông điệp được gởi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một bảng thông báo bao gồm một cấu trúc phân cấp (cây giống). Nó có thể bao gồm một hoặc nhiều các diễn đàn phụ, mỗi trong số đó có thể bao gồm nhiều chủ đề.

What is the Message Board? - Definition

A message board is an online discussion area in which users with similar interests discuss topics. These conversations or discussions are available in the form of posted messages.

Understanding the Message Board

A message board comprises a hierarchical (tree-like) structure. It may include one or more sub forums, each of which can include numerous topics.

Thuật ngữ liên quan

  • Beehive Forum
  • Internet
  • Online
  • Thread
  • Data Modeling
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key
  • Blind Drop

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *