Microdata

Định nghĩa Microdata là gì?

MicrodataMicrodata. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Microdata - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Microdata là một đặc điểm kỹ thuật được sử dụng trong tài liệu HTML để bổ sung đánh dấu ngữ nghĩa của các trang HTML. Đặc tả dữ liệu vĩ mô giúp dữ liệu được nhúng bên trong tài liệu HTML và làm cho nó có thể đọc được cho máy. Nói cách khác, dữ liệu vĩ mô viện trợ máy tính trong việc phân tích nội dung của các trang web. Microdata được coi là một phương pháp không phô trương đưa đánh dấu ngữ nghĩa đến các trang web mà không ảnh hưởng đến cú pháp của trình duyệt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trình duyệt, công cụ tìm kiếm như crawlers web cũng có khả năng phân tích và xử lý dữ liệu vĩ mô từ các trang web và sử dụng CNTT để cung cấp tốt hơn và phong phú hơn những trải nghiệm duyệt web cho người sử dụng. Công cụ tìm kiếm tìm thấy dữ liệu vĩ mô hữu ích, vì nó giúp trong việc phân tích các thông tin trên các trang web và tạo ra kết quả phù hợp cho người dùng. Trọng tâm dữ liệu vi mô không phải là để tạo một widget mới cho các trang web, nhưng để tăng cường máy tính dễ đọc của các trang web, đặc biệt là trong trường hợp của các chương trình tự động. Microdata có một sứ mệnh tương tự như Microformats và RDFa, tuy nhiên khác với các kỹ thuật thực hiện. Từ vựng liên quan đến dữ liệu vĩ mô không cung cấp ngữ nghĩa hoặc có nghĩa liên quan đến một mục. nhà phát triển web được cung cấp với các tùy chọn từ vựng tùy chỉnh hoặc tận dụng từ vựng hiện có trên web. Microdata bao gồm cặp mục / tên-giá trị, được định nghĩa theo từ vựng. Cú pháp cơ bản của Microdata bao gồm itemscope sử dụng để xác định một mục và itemprop cho việc giải thích các thuộc tính của mặt hàng đó.

What is the Microdata? - Definition

Microdata is a specification used in HTML documents for addition of semantic markup of HTML pages. The microdata specification helps data to be embedded inside the HTML documents and make it readable for machines. In other words, microdata aids computers in analyzing the content of web pages. Microdata is considered an unobtrusive method of bringing semantic markup to web pages without impacting the syntax of the browser.

Understanding the Microdata

Browsers, search engines as well web crawlers are capable of analyzing and processing microdata from web pages and using IT to provide better and richer browsing experiences for users. Search engines find microdata useful, as it helps in analyzing the information on the web pages and produces relevant results for users. The focus of microdata is not to make a new widget for the web pages but to enhance machine readability of the web pages, especially in THE case of automated programs. Microdata has a similar mission to Microformats and RDFa, however differs in implementation techniques. Vocabularies related to microdata do not provide semantics or meaning related to an item. Web developers are provided with options of custom vocabulary or to make use of existing vocabularies on the web. Microdata is comprised of items/name-value pairs, which are defined as per vocabulary. The basic syntax of Microdata includes itemscope used to define an item and itemprop for explaining the properties of the item.

Thuật ngữ liên quan

  • Web Browser
  • World Wide Web Consortium (W3C)
  • HTML5
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *