Microsoft Foundation Class Library (MFC Library)

Định nghĩa Microsoft Foundation Class Library (MFC Library) là gì?

Microsoft Foundation Class Library (MFC Library)Class Library Foundation Microsoft (MFC Library). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Microsoft Foundation Class Library (MFC Library) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Microsoft Foundation Class Library là một bộ công cụ có chứa một tập các lớp xác định trước C ++ để xây dựng các ứng dụng cho Windows. Thuật ngữ này còn được gọi là Microsoft Foundation Classes (MFC).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

MFC cung cấp một khung ứng dụng cho việc xây dựng các chương trình dành cho Windows. Lập trình với MFC có những ưu điểm sau:

What is the Microsoft Foundation Class Library (MFC Library)? - Definition

The Microsoft Foundation Class Library is a toolkit containing a set of predefined C++ classes for building applications for Windows. This term is also known as Microsoft Foundation Classes (MFC).

Understanding the Microsoft Foundation Class Library (MFC Library)

MFC provides an application framework for building programs for Windows. Programming with MFC has the following advantages:

Thuật ngữ liên quan

  • C++ Programming Language
  • Code
  • Open Database Connectivity (ODBC)
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Object Linking and Embedding (OLE)
  • Application Programming Interface (API)
  • .NET Framework (.NET)
  • Stored Procedure
  • Software Engineering
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *