Microsoft Security Development Lifecycle (Microsoft SDL)

Định nghĩa Microsoft Security Development Lifecycle (Microsoft SDL) là gì?

Microsoft Security Development Lifecycle (Microsoft SDL)Microsoft Security Development Lifecycle (SDL Microsoft). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Microsoft Security Development Lifecycle (Microsoft SDL) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Microsoft Security Development Lifecycle (Microsoft SDL)? - Definition

Understanding the Microsoft Security Development Lifecycle (Microsoft SDL)

Thuật ngữ liên quan

  • Software Development Life Cycle (SDLC)
  • System Development Lifecycle (SDLC)
  • Software Development Life Cycle Model (SDLC)
  • Security Architecture
  • Security Software
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *